Miljöpolicy

Miljöfrågor är av största vikt för Mälarlaser och vi arbetar målmedvetet för att vår påverkan på miljön blir så liten som möjligt.
Vid nyinvesteringar och förändringar i produktionen ska miljöhänsyn ingå som en naturlig del i investerings/förändrings-processen. Vidare ska vi i möjligaste mån hushålla med råvaror och källsortera avfallet. Vi följer de lagar och föreskrifter som är tillämpliga för företagets arbetsmiljöpolicy.


Produktionen vid Mälarlaser skall bedrivas på ett sådant sätt att risk för skada eller ohälsa ej skall uppstå för dem som berörs.


Vid återkommande skyddsronder går vi löpande igenom hela företaget för att ständigt förbättra arbetsmiljön,
och kontrollerar att tillämpliga lagar och förordningar följs.

Vidare skall hänsyn till den enskilde medarbetarens behov och önskemål beaktas.